Award-winning Travel Souvenirs since 1999

How to re-order วิธีการสั่งสินค้า

 

วิธีสั่งสินค้าใน www.groovymap.com
How to Order in www.groovymap.com

 1. พิมพ์ groovymap.com ในอินเตอร์เน็ต
  Enter groovymap.com or http://www.groovymap.com into your browser

 

 

2. จะเจอหน้าจอหลักของ website
     You will see the main screen of the website 
     You will see the main page appear.

 

3. เลือก Account ตรงมุมขวา เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้ซื้อในครั้งแรก
    (ใส่รายละเอียดในด้าน Create Account)  ทำเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น

    Select Account right corner to complete or initiate the order/re-order
    (enter the details in the Create Account) the first time only 

    Choose "Account" in upper right corner to fill in the details for first time buyer or enter your email address and password and login if you already have an account.

 

4. หลังจากCreate Account เรียบร้อย จะขึ้นหน้าจอดังรูปด้านล่าง
     Create Account, the screen should appear as shown below: 
    After you have created an account, the screen should show you all your prior orders/re-orders below. NOTE FOR CHECKERS/STORE STOCK REORDERS: Each account must have only ONE email address, but you can order for several outlets by changing the SHIPPING ADDRESS and entering the branch in the ‘Company’ section upon checkout.   For instance, your real email account could be choong@esso-thailand.co.th but the orders could be for Esso branch 2018, branch 2025, branch 3516, etc.

 

5. เลือกประเภทสินค้าตามหมวดหมู่ด้านบน  Choose category
    Select the type of products by category  Now choose the products you want to order by category.

 

6. เลือกลายสินค้าที่ต้องการสั่งและใส่จำนวนในช่องสีขาวใต้รูปภาพและกดรูปรถเข็น
   
Select the product to order and select the quantity
   
Choose the product and select the amount you want (A) and click the cart button (B) to add to your order. Make sure to click the CART BUTTON (B) too or your order will not be added to the cart. NOTE: You can adjust the quantity again or delete your selection before check out, so don’t worry if you make a mistake.

 

7. หลังจากเลือกสินค้าได้ทั้งหมดตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้ดูที่รูปรถเข็นตรงมุมบนขวา
    จะขึ้นจำนวนสินค้าที่ต้องการทั้งหมด และ click ตรง cart จะขึ้นรายละเอียดของสินค้าที่เลือกสั่ง  
    ทั้งหมดขึ้นมา ตรวจสอบความเรียบร้อบ และกด
Check Out
     After selecting the quantity and clicking the cart button, you should see a quantity being
    added to the shopping cart button on the upper right of the screen.   Now Check Out
    After you are done ordering, click "Check out " and your order should appear. Hit “Check Out” once you are satisfied with your order. You can change the order quantity or delete an item on this page. Click ‘Update Cart’ to see if your changes have been made.

 

8. ด้าน Order Summary (ด้านขวา) จะขึ้นจำนวนสินค้าทั้งหมดพร้อมยอดเงินรวมทั้งหมด
   ด้าน Shipping Address ให้ใส่รายละเอียดของผู้สั่งสินค้า (สำหรับช่อง Company ให้ใส่เป็นรายชื่อ
   ของสาขาที่ต้องการสินค้าพร้อมรหัสร้าน) หลังจากใส่รายละเอียดครบทั้งหมด กด
Continue

   
    An Order Summary should appear on the right, and a confirmation or request for the shipping address.

Enter the details of the order and all the required contact info, if it hasn’t already been added.    Please fill in Shipping Address if you haven’t already.   NOTE FOR STOCK REORDERS: If you are ordering for a particular branch, use the “Company” space to put in the branch code or name. In "Company" please put name of branch and branch code,  and then click     "Continue".


9. ตรวจสอบรายละเอียด และเลือกรูปแบบการจัดส่งตรง Shipping
   
Choose your preferred shipping method. NOTE FOR STOCK REORDERS: This is NOT IMPORTANT for re-ordering as we are responsible for this, but for large and heavy orders, make sure to click “Thailand Post” which we have set for any weight.
  
        Choose Payment (Please choose Credit Account - for Store/Retailer only)

 • และเลือกการชำระเงินตรง Billing & Payment (ให้เลือก Credit Account - for Store/Retailer only)
 • Choose Payment (Please choose Credit Account - for Store/Retailer only)
 • ตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเลือก Place my Order
  Checking all of the details and then click “Place my order”

 • WELCOME: If you are a site visitor and want to buy the items you have ordered, you must use PAYPAL or credit cards through the PayPal buttom. Nothing is shipped without prior payment.
 • IMPORTANT FOR STOCK CHECKERS/REORDERS: You do not actually pay now. Under “Payment Options” and for all accounts where the company will pay at a later date or based on sales reports, under Billing & Payment, select Credit Account - for Store/Retailer only. You will NOT be charged, but this is our way of getting around the computer program’s need to accept payment of some kind.

   After checking all of the details, click "Place my order".


  10. เสร็จครบทุกขั้นตอนแล้ว จะขึ้นมาที่หน้าจอตามรูปด้านล่าง
     
  Thanks for your order. Every step has been completed. This screen will appear as shown below
      
  When complete all steps. You will see on screen as below.


  11. สำหรับสาขาอื่น ขั้นตอนการทำงานเหมือนกันกับรายละเอียดด้านบน 
  (ทำทีละสาขาและส่งข้อมูลที่ละสาขา)
       STOCK CHECKING: For other branch orders, the process works the same as described above 
        (it is best to have an individual email and account per branch so there is no confusion, but one email can be used for multiple branches).  To order for another branch, log out, then log in, and please order one by one for each branch, making sure to change the info in shipping and ‘Company’ so we know which branch the order is to be sent to.

         To sign in, go to the Account (man symbol) in the upper right corner 
  and enter your e-mail and password.  You cannot use the same email to set up another account. The computer system only accepts one email per account.

   

  12. กรณีออกจากระบบไปแล้ว จะเข้ามาดำเนินงานใหม่   ให้ใช้ e-mail ที่สมัครไว้อันเดิม
  โดยเข้าไปที่
  Account บริเวณมุมบนขวามือ  แล้วใส่ e-mail และ password และ Sign in
      
  When you already sign out. You can sign in again with email that you registered.

  ความสำคัญและเหตุผลสำหรับการทำงานผ่านทาง website

  1. ช่วยทำให้ checker ทราบได้ว่าทาง Groovy Map มีสินค้าประเภทใดจำหน่ายอยู่บ้าง
  2. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ Checker เพราะจะสามารถนำอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ มาเช็คสินค้าที่หน้าร้านได้
  3. ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของ Checker
  4. ช่วยให้ข้อมูลระหว่าง Checker และ เจ้าหน้าที่ของบริษัทถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  Why have we have created the website in this format?

  1. __ The main purpose of this website is to facilitate faster re-stocking at the store level.
  2. __ The website allows a visual way to see what is missing or needs to be topped up.
  3. __ This system is accessible by mobile phones, tablets, and of course computers. 
  4. __ The goal is to reduce the gap between when items are missing and when they get replaced on the shelf.
  5. __ This system will allow a checker to create reports in the field, on the go, faster and more accurately.
  6. __ Share information on new products, discontinued products, low or out of stock faster. (You cannot buy more than the stock quantity available). ‘Out of stock’ will appear on the items that are out of stock.
  7. __ Have one place for staff, suppliers, and buyers to check barcodes and items.
  8. __ Keep in contact with customers through news and newsletters

  Join our Mailing List

  Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.